Italiano | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
L'indennità è esente da tasse?
Domandare se l'indennità è tassabile
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Il sussidio è tassabile?
Domandare se il sussidio è tassabile
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Quali benefici riceverò?
Domandare quali benefici riceverai
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Posso fare ricorso contro una decisione?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino