Cinese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
请问补贴是不需要纳税的吗?
Domandare se l'indennità è tassabile
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
该津贴是否要纳税?
Domandare se il sussidio è tassabile
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
我能拿到什么福利?
Domandare quali benefici riceverai
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
这个津贴是否影响其他福利?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
我能否申诉反对某个决定?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
如果情况有所改变我该如何做?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino