Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Är bidraget skattefritt?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Domandare se l'indennità è tassabile
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Ska bidraget beskattas?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Domandare se il sussidio è tassabile
Vilka förmåner får jag?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Domandare quali benefici riceverai
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jag överklaga beslutet?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino