Francese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Är bidraget skattefritt?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Domandare se l'indennità è tassabile
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Ska bidraget beskattas?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Domandare se il sussidio è tassabile
Vilka förmåner får jag?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Domandare quali benefici riceverai
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jag överklaga beslutet?
Est-ce que je peux faire appel ?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino