Danese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Är bidraget skattefritt?
Er understøttelsen skattefri?
Domandare se l'indennità è tassabile
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Ska bidraget beskattas?
Er plejebistanden skattepligtig?
Domandare se il sussidio è tassabile
Vilka förmåner får jag?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Domandare quali benefici riceverai
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jag överklaga beslutet?
Kan jeg appellere en beslutning?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino