Cinese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Domandare se l'indennità è tassabile
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Domandare se il sussidio è tassabile
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Domandare quali benefici riceverai
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino