Svedese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Денежное пособие освобождено от налогов?
Är bidraget skattefritt?
Domandare se l'indennità è tassabile
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Ska bidraget beskattas?
Domandare se il sussidio è tassabile
Какие льготы я получу?
Vilka förmåner får jag?
Domandare quali benefici riceverai
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Я могу обжаловать это решение?
Kan jag överklaga beslutet?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino