Polacco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Денежное пособие освобождено от налогов?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Domandare se l'indennità è tassabile
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Domandare se il sussidio è tassabile
Какие льготы я получу?
Jakie świadczenia dostanę?
Domandare quali benefici riceverai
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Я могу обжаловать это решение?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino