Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
O subsídio é isento de impostos?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Domandare se l'indennità è tassabile
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
O subsídio é tributável?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Domandare se il sussidio è tassabile
Quais benefícios vou receber?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Domandare quali benefici riceverai
O subsídio afeta outros benefícios?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino