Russo | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Domandare se l'indennità è tassabile
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakie świadczenia dostanę?
Какие льготы я получу?
Domandare quali benefici riceverai
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Я могу обжаловать это решение?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino