Cinese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Domandare se l'indennità è tassabile
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
该津贴是否要纳税?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakie świadczenia dostanę?
我能拿到什么福利?
Domandare quali benefici riceverai
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
这个津贴是否影响其他福利?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Czy mogę odwołać się od decyzji?
我能否申诉反对某个决定?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
如果情况有所改变我该如何做?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino