Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Is the allowance tax-free?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
What are the factors which determine how much I get?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Do I have to be related to the person I am caring for?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Is the allowance taxable?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Which benefits will I receive?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
Will the allowance affect other benefits?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Can I appeal against a decision?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
What shall I do if my circumstances change?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino