Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Musím platit daně z dávek?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Domandare se l'indennità è tassabile
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Je podpora zdanitelná?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakou podporu dostanu?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Domandare quali benefici riceverai
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino