Cinese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Musím platit daně z dávek?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Domandare se l'indennità è tassabile
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Je podpora zdanitelná?
该津贴是否要纳税?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakou podporu dostanu?
我能拿到什么福利?
Domandare quali benefici riceverai
Ovlivní tento přídavek další výhody?
这个津贴是否影响其他福利?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
我能否申诉反对某个决定?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
如果情况有所改变我该如何做?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino