Italiano | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Domandare quando scade una carta d'identità
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Domandare quali documenti devi portare
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Dire che devi richiedere un documento
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Tôi đăng kí hộ ________
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Thông tin này là bí mật
Le informazioni sono riservate.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Bạn tên gì?
Come si chiama?
Domandare il nome di una persona
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Bạn sống ở đâu?
Dove risiede?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Địa chỉ của bạn là gì?
Qual è il suo indirizzo?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Quốc tịch của bạn là gì?
Qual è la sua cittadinanza?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Il mio stato civile è __________.
Dire qual è il tuo stato civile
độc thân
celibe (m) / nubile (f)
Stato civile
đã thành hôn
coniugato/a
Stato civile
ly thân
separato/a
Stato civile
ly dị
divorziato/a
Stato civile
sống thử
convivente
Stato civile
kết hợp dân sự
in un'unione civile
Stato civile
đối tác chưa kết hôn
in una coppia non sposata
Stato civile
hợp doanh gia thuộc
in un'unione di fatto
Stato civile
góa phụ
vedovo/a
Stato civile
Bạn có con chưa?
Ha figli?
Domandare a qualcuno se ha figli
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Ha familiari a carico?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Quali documenti devo portare?
Domandare quali documenti devi fornire
Bạn có thu phí đăng kí không?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Phí bệnh viện
Spese ospedaliere
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Phí chuyên gia
Spese per la consultazione di uno specialista
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Xét nghiệm chẩn đoán
Test diagnostici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Thủ tục phẫu thuật
Operazioni chirurgiche
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Điều trị tâm thần
Trattamento psichiatrico
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Điều trị nha khoa
Cure dentali
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Điều trị nhãn khoa
Cure oculistiche
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Tôi muốn đăng kí xe
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
La mia patente di guida è valida?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Tôi muốn đăng kí _________.
Vorrei prenotare l' __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Kì thi lý thuyết
esame di teoria
Tipo d'esame
Kì thi lái xe
esame di guida
Tipo d'esame
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
địa chỉ
l'indirizzo
Informazione che vuoi modificare
tên
il nome
Informazione che vuoi modificare
ảnh
la foto
Informazione che vuoi modificare
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
mất
smarrita
Tipo di problema
bị đánh cắp
rubata
Tipo di problema
bi hư hỏng
deteriorata
Tipo di problema
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Tôi không có tiền án tiền sự
Non ho precedenti penali.
Dire che hai la fedina penale pulita
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ho il livello richiesto di [lingua].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge