Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Stato civile
házas
ženatý/vdaná
Stato civile
külön él a házastársától
odděleni
Stato civile
elvált
rozvedený/rozvedená
Stato civile
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Stato civile
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Stato civile
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Stato civile
özvegy
vdovec/vdova
Stato civile
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
elméleti vizsga
Teoretický test
Tipo d'esame
gyakorlati vizsga
Praktický test
Tipo d'esame
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
cím
adresu
Informazione che vuoi modificare
név
jméno
Informazione che vuoi modificare
fénykép
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
elveszett
ztracený
Tipo di problema
ellopott
ukradený
Tipo di problema
sérült
zničený
Tipo di problema
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge