Rumeno | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Când a fost emis [documentul]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Unde a fost emis [documentul]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Când îți expiră ID-ul?
Domandare quando scade una carta d'identità
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dire che devi richiedere un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mi s-a furat [documentul].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
ข้อมูลเป็นความลับ
Informația este confidențială.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

คุณชื่ออะไร
Cum vă cheamă?
Domandare il nome di una persona
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Unde locuiți?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Care este adresa dumneavoastră?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
สัญชาติของคุณคืออะไร
Ce cetățenie aveți?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Când ați ajuns în [țara]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Starea mea civilă este ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
โสด
Singur
Stato civile
แต่งงานแล้ว
Căsătorit/ă
Stato civile
แยกกันอยู่
separat/ă
Stato civile
หย่าร้าง
divorțat/ă
Stato civile
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
concobinaj
Stato civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
într-o uniune civilă
Stato civile
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
necăsătorit/ă
Stato civile
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
partener/ă de viață
Stato civile
เป็นม่าย
văduv/ă
Stato civile
คุณมีบุตรไหม
Aveți copii?
Domandare a qualcuno se ha figli
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Ce documente trebuie să aduc?
Domandare quali documenti devi fornire
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Există vreo taxă de înregistrare?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxe pentru spitalizare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Onorarii ale medicilor specialiști
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การทดสอบวินิจฉัย
Test de diagnosticare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การผ่าตัด
Intervenții chirurgicale
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratament psihiatric
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาฟัน
Tratamente dentare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาตา
Tratamente oftalmologice
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
De ce solicitați o viză de intrare?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Cum îmi pot extinde viza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Este permisul meu de conducere valid aici?
Domandare se la tua patente di guida è valida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการจอง __________
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
การทดสอบภาคทฤษฎี
testul teoretic
Tipo d'esame
การทดสอบภาคปฏิบัติ
examenul practic
Tipo d'esame
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
ที่อยู่
Adresa
Informazione che vuoi modificare
ชื่อ
nume
Informazione che vuoi modificare
ภาพถ่าย
fotografia
Informazione che vuoi modificare
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
สูญหาย
pierdut
Tipo di problema
ถูกขโมย
furat
Tipo di problema
ได้รับความเสียหาย
distrus
Tipo di problema
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nu am antecedente penale.
Dire che hai la fedina penale pulita
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Am nivelul necesar de [limbă].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Partenerul meu este __________.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge