Polacco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Domandare quando scade una carta d'identità
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Domandare quali documenti devi portare
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dire che devi richiedere un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mój [dokument] został skradziony.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składam podanie w imieniu _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
ข้อมูลเป็นความลับ
Podane informacje są poufne.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

คุณชื่ออะไร
Jak się Pan/Pani nazywa?
Domandare il nome di una persona
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaki jest Pana/Pani adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mój stan cywilny: _____.
Dire qual è il tuo stato civile
โสด
kawaler/panna
Stato civile
แต่งงานแล้ว
żonaty/zamężna
Stato civile
แยกกันอยู่
w separacji
Stato civile
หย่าร้าง
rozwodnik/rozwódka
Stato civile
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
w konkubinacie
Stato civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
w rejestrowanym związku partnerskim
Stato civile
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim
Stato civile
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stato civile
เป็นม่าย
wdowiec/wdowa
Stato civile
คุณมีบุตรไหม
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Domandare a qualcuno se ha figli
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Domandare quali documenti devi fornire
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การทดสอบวินิจฉัย
Badania diagnostyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การผ่าตัด
Zabiegi chirurgiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Leczenie psychiatryczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาฟัน
Leczenie stomatologiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาตา
Leczenie okulistyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Domandare se la tua patente di guida è valida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการจอง __________
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
การทดสอบภาคทฤษฎี
egzamin teoretyczny
Tipo d'esame
การทดสอบภาคปฏิบัติ
egzamin praktyczny
Tipo d'esame
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
ที่อยู่
adres
Informazione che vuoi modificare
ชื่อ
nazwisko
Informazione che vuoi modificare
ภาพถ่าย
zdjęcie
Informazione che vuoi modificare
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
สูญหาย
zgubienie (prawa jazdy)
Tipo di problema
ถูกขโมย
kradzież (prawa jazdy)
Tipo di problema
ได้รับความเสียหาย
zniszczenie (prawa jazdy)
Tipo di problema
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Dire che hai la fedina penale pulita
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge