Danese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Hvornår udløber dit ID?
Domandare quando scade una carta d'identità
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dire che devi richiedere un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
ข้อมูลเป็นความลับ
Informationerne er fortrolige.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

คุณชื่ออะไร
Hvad hedder du?
Domandare il nome di una persona
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Hvor og hvornår er du født?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hvor bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Hvad er din adresse?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hvad er dit statsborgerskab?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Hvornår ankom du til [land]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Må jeg se dit ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Jeg er ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
โสด
single
Stato civile
แต่งงานแล้ว
gift
Stato civile
แยกกันอยู่
separeret
Stato civile
หย่าร้าง
fraskilt
Stato civile
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samlevende
Stato civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i et indregistreret parforhold
Stato civile
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ugifte partnere
Stato civile
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i et indenlandsk parforhold
Stato civile
เป็นม่าย
enke
Stato civile
คุณมีบุตรไหม
Har du børn?
Domandare a qualcuno se ha figli
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jeg vil gerne registreres i byen
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Domandare quali documenti devi fornire
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jeg er her for at registrere min bopæl
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalsgebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Speciallægegebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การผ่าตัด
Kirurgiske indgreb
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาฟัน
Tandbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาตา
Øjenbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Er mit kørekort gyldigt her?
Domandare se la tua patente di guida è valida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการจอง __________
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoritest
Tipo d'esame
การทดสอบภาคปฏิบัติ
køreprøve
Tipo d'esame
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
ที่อยู่
adressen
Informazione che vuoi modificare
ชื่อ
navnet
Informazione che vuoi modificare
ภาพถ่าย
billedet
Informazione che vuoi modificare
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
สูญหาย
mistet
Tipo di problema
ถูกขโมย
stjålet
Tipo di problema
ได้รับความเสียหาย
beskadiget
Tipo di problema
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jeg har en ren straffeattest
Dire che hai la fedina penale pulita
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge