Cinese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Domandare dove puoi trovare un modulo
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
您的【文件】是什么时候签发的?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
请问您的身份证件何时过期?
Domandare quando scade una carta d'identità
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
您能帮我填一下这个表格吗?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
请问我要办____ 需要带什么文件?
Domandare quali documenti devi portare
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Dire che devi richiedere un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
我的【材料】被偷了。
Affermare che un tuo documento è stato rubato
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
我在帮____ 填写申请表格。
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
ข้อมูลเป็นความลับ
这是机密信息。
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
您能给我一份申请表格的回执吗?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

คุณชื่ออะไร
你叫什么名字?
Domandare il nome di una persona
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
请问您住在哪里?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
请问您的地址是什么?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
สัญชาติของคุณคืออะไร
请问您的国籍是什么?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
请问您是何时到达【该国】的?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
您能出示一下您的身份证件么?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
我的婚姻状况是____ 。
Dire qual è il tuo stato civile
โสด
单身
Stato civile
แต่งงานแล้ว
已婚
Stato civile
แยกกันอยู่
分居
Stato civile
หย่าร้าง
离异
Stato civile
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
同居
Stato civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
民事结婚
Stato civile
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
未婚伴侣
Stato civile
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
同居伴侣关系
Stato civile
เป็นม่าย
鳏居
Stato civile
คุณมีบุตรไหม
请问您有孩子吗?
Domandare a qualcuno se ha figli
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
我想要和家人团聚。
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
我想要在这个城市登记入户。
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
请问我应该带什么材料?
Domandare quali documenti devi fornire
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
请问有注册费吗?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
我是来进行住址登记。
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
我想要申请居住证。
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
我想要问一下关于保险的问题。
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
我需要私人的健康保险吗?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
请问该保险涵盖哪些方面?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
住院费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
专家费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การทดสอบวินิจฉัย
诊疗费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การผ่าตัด
外科手术
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
精神治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาฟัน
牙齿治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาตา
眼科治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
请问您为什么需要入境签证?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
我该如何续签我的签证?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
为什么我的签证申请被拒绝了?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
请问我是否可以申请成为永久居民?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
请问我需要更换我的车牌号吗?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
我想要登记我的车辆。
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Domandare se la tua patente di guida è valida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
我想要申请临时驾照。
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการจอง __________
我想要预约__________。
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
การทดสอบภาคทฤษฎี
理论考试
Tipo d'esame
การทดสอบภาคปฏิบัติ
路考
Tipo d'esame
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要改动驾照上的__________。
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
ที่อยู่
地址
Informazione che vuoi modificare
ชื่อ
名字
Informazione che vuoi modificare
ภาพถ่าย
照片
Informazione che vuoi modificare
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
我想要给驾照添加更高的级别。
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
我想要延长我的驾照。
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
我想要更换一个___________ 驾照。
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
สูญหาย
丢失
Tipo di problema
ถูกขโมย
被偷了
Tipo di problema
ได้รับความเสียหาย
受损
Tipo di problema
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要申诉我的驾照吊销。
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我想要申请【国家】国籍。
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
我在哪里可以注册【语言】考试?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
我没有犯罪记录。
Dire che hai la fedina penale pulita
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
我的【语言】达到了等级要求。
Dire che hai il livello di lingua richiesto
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
公民身份申请的费用是哪些?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我的配偶是【国家】公民。
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge