Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wie heißen Sie?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Wo wohnen Sie?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wie ist Ihre Adresse?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mein Familienstand ist_____.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
ledig
svobodný/á
Stato civile
verheiratet
ženatý/vdaná
Stato civile
getrennt
odděleni
Stato civile
geschieden
rozvedený/rozvedená
Stato civile
zusammenlebend
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
in einer eingetragenen Partnerschaft
v registrovaném partnerství
Stato civile
unverheiratetes Paar
nesezdaní partneři
Stato civile
in einer Partnerschaft
v domácím partnerství
Stato civile
verwitwet
vdovec/vdova
Stato civile
Haben Sie Kinder?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Gibt es Anmeldegebühren?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Krankenhausgebühren
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Facharztkosten
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosetests
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische Eingriffe
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische Behandlung
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zahnbehandlungen
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Augenbehandlungen
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
den Theorieteil
Teoretický test
Tipo d'esame
den praktischen Teil
Praktický test
Tipo d'esame
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
die Adresse
adresu
Informazione che vuoi modificare
den Namen
jméno
Informazione che vuoi modificare
das Foto
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verlorenen
ztracený
Tipo di problema
gestohlenen
ukradený
Tipo di problema
beschädigten
zničený
Tipo di problema
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge