Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Где вы живете?
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
холост
alleenstaand
Stato civile
Женат/замужем
gehuwd
Stato civile
Разведен/а
uit elkaar
Stato civile
Разведен/а
gescheiden
Stato civile
в сожительстве
samenwonend
Stato civile
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Stato civile
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Stato civile
в домашнем партнерстве
in een relatie
Stato civile
вдовец/вдова
verweduwd
Stato civile
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Теоретический тест
theoretische test
Tipo d'esame
Тест на вождение
rijexamen
Tipo d'esame
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
адрес
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
имя
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
фотография
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
потеряно
verloren
Tipo di problema
украдено
gestolen
Tipo di problema
повреждено
beschadigd
Tipo di problema
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge