Greco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Domandare dove puoi trovare un modulo
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Domandare quando scade una carta d'identità
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Domandare quali documenti devi portare
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Dire che devi richiedere un documento
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Domandare il nome di una persona
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Где вы живете?
Πού μένετε;
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Dire qual è il tuo stato civile
холост
ελεύθερος/η
Stato civile
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Stato civile
Разведен/а
σε διάσταση
Stato civile
Разведен/а
χωρισμένος/η
Stato civile
в сожительстве
συμβίωση
Stato civile
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Stato civile
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Stato civile
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stato civile
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Stato civile
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Domandare a qualcuno se ha figli
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Domandare quali documenti devi fornire
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Domandare se la tua patente di guida è valida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Tipo d'esame
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo d'esame
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
адрес
διεύθυνση
Informazione che vuoi modificare
имя
όνομα
Informazione che vuoi modificare
фотография
φωτογραφία
Informazione che vuoi modificare
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
потеряно
χαμένη
Tipo di problema
украдено
κλεμμένη
Tipo di problema
повреждено
κατεστραμμένη
Tipo di problema
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Dire che hai la fedina penale pulita
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge