Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
холост
svobodný/á
Stato civile
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Stato civile
Разведен/а
odděleni
Stato civile
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Stato civile
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Stato civile
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Stato civile
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Stato civile
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Stato civile
У вас есть дети?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Лечение зубов
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Теоретический тест
Teoretický test
Tipo d'esame
Тест на вождение
Praktický test
Tipo d'esame
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
адрес
adresu
Informazione che vuoi modificare
имя
jméno
Informazione che vuoi modificare
фотография
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
потеряно
ztracený
Tipo di problema
украдено
ukradený
Tipo di problema
повреждено
zničený
Tipo di problema
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge