Thailandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
ข้อมูลเป็นความลับ
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
คุณชื่ออะไร
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
โสด
Stato civile
Căsătorit/ă
แต่งงานแล้ว
Stato civile
separat/ă
แยกกันอยู่
Stato civile
divorțat/ă
หย่าร้าง
Stato civile
concobinaj
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stato civile
într-o uniune civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stato civile
necăsătorit/ă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
partener/ă de viață
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
văduv/ă
เป็นม่าย
Stato civile
Aveți copii?
คุณมีบุตรไหม
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
การทดสอบวินิจฉัย
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
การผ่าตัด
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
การรักษาฟัน
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
การรักษาตา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
ฉันต้องการจอง __________
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo d'esame
examenul practic
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
ที่อยู่
Informazione che vuoi modificare
nume
ชื่อ
Informazione che vuoi modificare
fotografia
ภาพถ่าย
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
สูญหาย
Tipo di problema
furat
ถูกขโมย
Tipo di problema
distrus
ได้รับความเสียหาย
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge