Tedesco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißen Sie?
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnen Sie?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
Mein Familienstand ist_____.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
ledig
Stato civile
żonaty/zamężna
verheiratet
Stato civile
w separacji
getrennt
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
geschieden
Stato civile
w konkubinacie
zusammenlebend
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stato civile
w związku partnerskim
unverheiratetes Paar
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in einer Partnerschaft
Stato civile
wdowiec/wdowa
verwitwet
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Haben Sie Kinder?
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Gibt es Anmeldegebühren?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
Krankenhausgebühren
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Facharztkosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische Eingriffe
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische Behandlung
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
Zahnbehandlungen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
Augenbehandlungen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
den Theorieteil
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
den praktischen Teil
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
die Adresse
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
den Namen
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
das Foto
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
verlorenen
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
gestohlenen
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
beschädigten
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge