Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
alleenstaand
Stato civile
żonaty/zamężna
gehuwd
Stato civile
w separacji
uit elkaar
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
gescheiden
Stato civile
w konkubinacie
samenwonend
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
geregistreerd partnerschap
Stato civile
w związku partnerskim
ongetrouwde partners
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in een relatie
Stato civile
wdowiec/wdowa
verweduwd
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
theoretische test
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
rijexamen
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
verloren
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
gestolen
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
beschadigd
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge