Inglese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
single
Stato civile
żonaty/zamężna
married
Stato civile
w separacji
separated
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
divorced
Stato civile
w konkubinacie
cohabiting
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Stato civile
w związku partnerskim
unmarried partners
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Stato civile
wdowiec/wdowa
widowed
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
theory test
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
driving test
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
address
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
name
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
photo
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge