Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
svobodný/á
Stato civile
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Stato civile
w separacji
odděleni
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Stato civile
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Stato civile
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Stato civile
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
Praktický test
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
adresu
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
jméno
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge