Thailandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
ข้อมูลเป็นความลับ
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
คุณชื่ออะไร
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
โสด
Stato civile
gehuwd
แต่งงานแล้ว
Stato civile
uit elkaar
แยกกันอยู่
Stato civile
gescheiden
หย่าร้าง
Stato civile
samenwonend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stato civile
geregistreerd partnerschap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stato civile
ongetrouwde partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
in een relatie
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
verweduwd
เป็นม่าย
Stato civile
Heeft u kinderen?
คุณมีบุตรไหม
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
การทดสอบวินิจฉัย
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
การผ่าตัด
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
การรักษาฟัน
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
การรักษาตา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
ฉันต้องการจอง __________
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo d'esame
rijexamen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
ที่อยู่
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
ชื่อ
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
ภาพถ่าย
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
สูญหาย
Tipo di problema
gestolen
ถูกขโมย
Tipo di problema
beschadigd
ได้รับความเสียหาย
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge