Polacco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
kawaler/panna
Stato civile
gehuwd
żonaty/zamężna
Stato civile
uit elkaar
w separacji
Stato civile
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
Stato civile
samenwonend
w konkubinacie
Stato civile
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
Stato civile
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
Stato civile
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stato civile
verweduwd
wdowiec/wdowa
Stato civile
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
egzamin teoretyczny
Tipo d'esame
rijexamen
egzamin praktyczny
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
adres
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
nazwisko
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
zdjęcie
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
Tipo di problema
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
Tipo di problema
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge