Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
svobodný/á
Stato civile
gehuwd
ženatý/vdaná
Stato civile
uit elkaar
odděleni
Stato civile
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Stato civile
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Stato civile
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Stato civile
in een relatie
v domácím partnerství
Stato civile
verweduwd
vdovec/vdova
Stato civile
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
Teoretický test
Tipo d'esame
rijexamen
Praktický test
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
adresu
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
jméno
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
ztracený
Tipo di problema
gestolen
ukradený
Tipo di problema
beschadigd
zničený
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge