Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Domandare quando scade una carta d'identità
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Quali documenti devo portare per ____ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Domandare quali documenti devi portare
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Dire che devi richiedere un documento
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Tôi đăng kí hộ ________
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Le informazioni sono riservate.
Thông tin này là bí mật
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Come si chiama?
Bạn tên gì?
Domandare il nome di una persona
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Dove risiede?
Bạn sống ở đâu?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Qual è il suo indirizzo?
Địa chỉ của bạn là gì?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Qual è la sua cittadinanza?
Quốc tịch của bạn là gì?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Quando è arrivato/a in [stato]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Il mio stato civile è __________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Dire qual è il tuo stato civile
celibe (m) / nubile (f)
độc thân
Stato civile
coniugato/a
đã thành hôn
Stato civile
separato/a
ly thân
Stato civile
divorziato/a
ly dị
Stato civile
convivente
sống thử
Stato civile
in un'unione civile
kết hợp dân sự
Stato civile
in una coppia non sposata
đối tác chưa kết hôn
Stato civile
in un'unione di fatto
hợp doanh gia thuộc
Stato civile
vedovo/a
góa phụ
Stato civile
Ha figli?
Bạn có con chưa?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ha familiari a carico?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Quali documenti devo portare?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Domandare quali documenti devi fornire
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Spese ospedaliere
Phí bệnh viện
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Spese per la consultazione di uno specialista
Phí chuyên gia
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test diagnostici
Xét nghiệm chẩn đoán
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Operazioni chirurgiche
Thủ tục phẫu thuật
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Trattamento psichiatrico
Điều trị tâm thần
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Cure dentali
Điều trị nha khoa
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Cure oculistiche
Điều trị nhãn khoa
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Tôi muốn đăng kí xe
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
La mia patente di guida è valida?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Vorrei prenotare l' __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
esame di teoria
Kì thi lý thuyết
Tipo d'esame
esame di guida
Kì thi lái xe
Tipo d'esame
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
l'indirizzo
địa chỉ
Informazione che vuoi modificare
il nome
tên
Informazione che vuoi modificare
la foto
ảnh
Informazione che vuoi modificare
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
smarrita
mất
Tipo di problema
rubata
bị đánh cắp
Tipo di problema
deteriorata
bi hư hỏng
Tipo di problema
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Non ho precedenti penali.
Tôi không có tiền án tiền sự
Dire che hai la fedina penale pulita
Ho il livello richiesto di [lingua].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge