Polacco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Where can I find the form for ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
When was your [document] issued?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Where was your [document] issued?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
When does your ID expire?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Domandare quando scade una carta d'identità
Could you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
What documents should I bring for __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Domandare quali documenti devi portare
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dire che devi richiedere un documento
My [document] has been stolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
I am completing this application on behalf of _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
The information is confidential.
Podane informacje są poufne.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Can you give me a receipt for this application?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Domandare il nome di una persona
Could you please tell me your place and date of birth?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
What is your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
What is your citizenship?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
When did you arrive in [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Could you please show me your ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

My marital status is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Dire qual è il tuo stato civile
single
kawaler/panna
Stato civile
married
żonaty/zamężna
Stato civile
separated
w separacji
Stato civile
divorced
rozwodnik/rozwódka
Stato civile
cohabiting
w konkubinacie
Stato civile
in a civil union
w rejestrowanym związku partnerskim
Stato civile
unmarried partners
w związku partnerskim
Stato civile
in a domestic partnership
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stato civile
widowed
wdowiec/wdowa
Stato civile
Do you have children?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Domandare a qualcuno se ha figli
Do you have dependents living with you?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
I would like to reunite with my family.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

I would like to register in the city.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
What documents shall I bring?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Domandare quali documenti devi fornire
Are there any registration fees?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
I am here for the domicile registration.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
I would like to apply for a residence permit.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Do I need private health insurance?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
What is covered by the health insurance?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospital fees
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Specialists' fees
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostic tests
Badania diagnostyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Surgical procedures
Zabiegi chirurgiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatric treatment
Leczenie psychiatryczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dental treatments
Leczenie stomatologiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Eye care treatment
Leczenie okulistyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Why are you requesting the entry visa?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Do I need a visa to visit [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
How can I extend my visa?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Why has my visa application been rejected?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Can I apply to become a permanent resident?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Do I have to change the license plate of my car?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
I would like to register my vehicle.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is my driving licence valid here?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Domandare se la tua patente di guida è valida
I would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
I would like to book my __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theory test
egzamin teoretyczny
Tipo d'esame
driving test
egzamin praktyczny
Tipo d'esame
I would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
address
adres
Informazione che vuoi modificare
name
nazwisko
Informazione che vuoi modificare
photo
zdjęcie
Informazione che vuoi modificare
I would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
I would like to replace a ___________ driving license.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
lost
zgubienie (prawa jazdy)
Tipo di problema
stolen
kradzież (prawa jazdy)
Tipo di problema
damaged
zniszczenie (prawa jazdy)
Tipo di problema
I would like to appeal my license suspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Where can I register for the [language] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
I have a clean criminal record.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Dire che hai la fedina penale pulita
I have the required level of [language].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
What are the fees for citizenship application?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge