Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Where do you live?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
single
svobodný/á
Stato civile
married
ženatý/vdaná
Stato civile
separated
odděleni
Stato civile
divorced
rozvedený/rozvedená
Stato civile
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
in a civil union
v registrovaném partnerství
Stato civile
unmarried partners
nesezdaní partneři
Stato civile
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Stato civile
widowed
vdovec/vdova
Stato civile
Do you have children?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dental treatments
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Eye care treatment
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theory test
Teoretický test
Tipo d'esame
driving test
Praktický test
Tipo d'esame
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
address
adresu
Informazione che vuoi modificare
name
jméno
Informazione che vuoi modificare
photo
fotografii
Informazione che vuoi modificare
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
lost
ztracený
Tipo di problema
stolen
ukradený
Tipo di problema
damaged
zničený
Tipo di problema
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge