Russo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Где я могу найти форму для ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Когда был выдан ваш документ?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Где был выдан ваш [документ] ?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Когда истекает срок вашего паспорта?
Domandare quando scade una carta d'identità
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Какие документы мне нужно принести для_______?
Domandare quali documenti devi portare
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Dire che devi richiedere un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Мой [документ] украли.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Информация конфиденциальна.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Πώς σας λένε;
Как вас зовут?
Domandare il nome di una persona
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Πού μένετε;
Где вы живете?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Каков ваш адрес?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Какое у вас гражданство?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Когда вы въехали в страну?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Мое семейное положение -_______.
Dire qual è il tuo stato civile
ελεύθερος/η
холост
Stato civile
παντρεμένος/η
Женат/замужем
Stato civile
σε διάσταση
Разведен/а
Stato civile
χωρισμένος/η
Разведен/а
Stato civile
συμβίωση
в сожительстве
Stato civile
σε αστική ένωση
в гражданском браке
Stato civile
ανύπαντροι σύντροφοι
Не женатая пара
Stato civile
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
в домашнем партнерстве
Stato civile
χήρος/χήρα
вдовец/вдова
Stato civile
έχετε παιδιά;
У вас есть дети?
Domandare a qualcuno se ha figli
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Какие документы мне нужно принести?
Domandare quali documenti devi fornire
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Мне нужно платить за регистрацию?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Мне нужна частная медицинская страховка?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Что покрывает медицинская страховка?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Τέλη νοσοκομείου
Больничные платы
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Платы специалистам
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Διαγνωστικές εξετάσεις
Диагностические проверки
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Χειρουργικές επεμβάσεις
Хирургические процедуры
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ψυχιατρική θεραπεία
Психиатрическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Οδοντιατρικές θεραπείες
Лечение зубов
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Офтальмологическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Как я могу продлить мою визу?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Почему мое заявление на визу отклонено?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Мне нужно менять номер своей машины?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Мои водительские права здесь действуют?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
θεωρητική εξέταση
Теоретический тест
Tipo d'esame
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тест на вождение
Tipo d'esame
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
διεύθυνση
адрес
Informazione che vuoi modificare
όνομα
имя
Informazione che vuoi modificare
φωτογραφία
фотография
Informazione che vuoi modificare
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
χαμένη
потеряно
Tipo di problema
κλεμμένη
украдено
Tipo di problema
κατεστραμμένη
повреждено
Tipo di problema
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
У меня нет судимостей
Dire che hai la fedina penale pulita
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge