Cinese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
您的【文件】是什么时候签发的?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
请问您的身份证件何时过期?
Domandare quando scade una carta d'identità
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
您能帮我填一下这个表格吗?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
请问我要办____ 需要带什么文件?
Domandare quali documenti devi portare
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Dire che devi richiedere un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
我的【材料】被偷了。
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
这是机密信息。
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
您能给我一份申请表格的回执吗?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Πώς σας λένε;
你叫什么名字?
Domandare il nome di una persona
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Πού μένετε;
请问您住在哪里?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
请问您的地址是什么?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
请问您的国籍是什么?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
请问您是何时到达【该国】的?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
您能出示一下您的身份证件么?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
我的婚姻状况是____ 。
Dire qual è il tuo stato civile
ελεύθερος/η
单身
Stato civile
παντρεμένος/η
已婚
Stato civile
σε διάσταση
分居
Stato civile
χωρισμένος/η
离异
Stato civile
συμβίωση
同居
Stato civile
σε αστική ένωση
民事结婚
Stato civile
ανύπαντροι σύντροφοι
未婚伴侣
Stato civile
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
同居伴侣关系
Stato civile
χήρος/χήρα
鳏居
Stato civile
έχετε παιδιά;
请问您有孩子吗?
Domandare a qualcuno se ha figli
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
我想要和家人团聚。
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
我想要在这个城市登记入户。
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
请问我应该带什么材料?
Domandare quali documenti devi fornire
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
请问有注册费吗?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
我是来进行住址登记。
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
我想要申请居住证。
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我想要问一下关于保险的问题。
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
我需要私人的健康保险吗?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
请问该保险涵盖哪些方面?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Τέλη νοσοκομείου
住院费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
专家费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Διαγνωστικές εξετάσεις
诊疗费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Χειρουργικές επεμβάσεις
外科手术
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ψυχιατρική θεραπεία
精神治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Οδοντιατρικές θεραπείες
牙齿治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Θεραπεία περιποίησης ματιών
眼科治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
请问您为什么需要入境签证?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
我该如何续签我的签证?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
为什么我的签证申请被拒绝了?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
请问我是否可以申请成为永久居民?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
请问我需要更换我的车牌号吗?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
我想要登记我的车辆。
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
我想要申请临时驾照。
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
我想要预约__________。
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
θεωρητική εξέταση
理论考试
Tipo d'esame
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
路考
Tipo d'esame
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
我想要改动驾照上的__________。
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
διεύθυνση
地址
Informazione che vuoi modificare
όνομα
名字
Informazione che vuoi modificare
φωτογραφία
照片
Informazione che vuoi modificare
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
我想要给驾照添加更高的级别。
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
我想要延长我的驾照。
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
我想要更换一个___________ 驾照。
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
χαμένη
丢失
Tipo di problema
κλεμμένη
被偷了
Tipo di problema
κατεστραμμένη
受损
Tipo di problema
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
我想要申诉我的驾照吊销。
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
我想要申请【国家】国籍。
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
我在哪里可以注册【语言】考试?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
我没有犯罪记录。
Dire che hai la fedina penale pulita
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
我的【语言】达到了等级要求。
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
公民身份申请的费用是哪些?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
我的配偶是【国家】公民。
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge