Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Πώς σας λένε;
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Πού μένετε;
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
ελεύθερος/η
svobodný/á
Stato civile
παντρεμένος/η
ženatý/vdaná
Stato civile
σε διάσταση
odděleni
Stato civile
χωρισμένος/η
rozvedený/rozvedená
Stato civile
συμβίωση
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
σε αστική ένωση
v registrovaném partnerství
Stato civile
ανύπαντροι σύντροφοι
nesezdaní partneři
Stato civile
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
v domácím partnerství
Stato civile
χήρος/χήρα
vdovec/vdova
Stato civile
έχετε παιδιά;
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Τέλη νοσοκομείου
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
θεωρητική εξέταση
Teoretický test
Tipo d'esame
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Praktický test
Tipo d'esame
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
διεύθυνση
adresu
Informazione che vuoi modificare
όνομα
jméno
Informazione che vuoi modificare
φωτογραφία
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
χαμένη
ztracený
Tipo di problema
κλεμμένη
ukradený
Tipo di problema
κατεστραμμένη
zničený
Tipo di problema
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge