Thailandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare un modulo
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Domandare quando scade una carta d'identità
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Domandare quali documenti devi portare
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dire che devi richiedere un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
ข้อมูลเป็นความลับ
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Mikä sinun nimesi on?
คุณชื่ออะไร
Domandare il nome di una persona
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Missä sinä asut?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Mikä sinun osoitteesi on?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Minkä maan kansalainen sinä olet?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Koska sinä saavuit [maahan]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Minä olen _________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dire qual è il tuo stato civile
naimaton
โสด
Stato civile
naimisissa
แต่งงานแล้ว
Stato civile
asumuserossa
แยกกันอยู่
Stato civile
eronnut
หย่าร้าง
Stato civile
avoliitossa
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stato civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stato civile
parisuhteessa
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
avoliitossa
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
leski
เป็นม่าย
Stato civile
Onko sinulla lapsia?
คุณมีบุตรไหม
Domandare a qualcuno se ha figli
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Domandare quali documenti devi fornire
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Mitä vakuutus kattaa?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Sairaalakulut
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Erikoislääkärikustannukset
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostinen tutkimus
การทดสอบวินิจฉัย
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiset toimenpiteet
การผ่าตัด
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrinen hoito
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Hammashoito
การรักษาฟัน
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Silmähoito
การรักษาตา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kuinka voin pidentää viisumiani?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Kelpaako ajokorttini täällä?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Domandare se la tua patente di guida è valida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin suorittaa ________.
ฉันต้องการจอง __________
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriakokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo d'esame
inssiajon
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo d'esame
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
osoitetta
ที่อยู่
Informazione che vuoi modificare
nimeä
ชื่อ
Informazione che vuoi modificare
kuvaa
ภาพถ่าย
Informazione che vuoi modificare
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Haluaisin uusia ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
kadonneen
สูญหาย
Tipo di problema
varastetun
ถูกขโมย
Tipo di problema
vaurioituneen
ได้รับความเสียหาย
Tipo di problema
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Dire che hai la fedina penale pulita
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge