Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Mikä sinun nimesi on?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Missä sinä asut?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Mikä sinun osoitteesi on?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Minä olen _________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
naimaton
svobodný/á
Stato civile
naimisissa
ženatý/vdaná
Stato civile
asumuserossa
odděleni
Stato civile
eronnut
rozvedený/rozvedená
Stato civile
avoliitossa
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
v registrovaném partnerství
Stato civile
parisuhteessa
nesezdaní partneři
Stato civile
avoliitossa
v domácím partnerství
Stato civile
leski
vdovec/vdova
Stato civile
Onko sinulla lapsia?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Mitä vakuutus kattaa?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Sairaalakulut
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Erikoislääkärikustannukset
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostinen tutkimus
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrinen hoito
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Hammashoito
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Silmähoito
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin suorittaa ________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriakokeen
Teoretický test
Tipo d'esame
inssiajon
Praktický test
Tipo d'esame
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
osoitetta
adresu
Informazione che vuoi modificare
nimeä
jméno
Informazione che vuoi modificare
kuvaa
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Haluaisin uusia ajokorttini.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
kadonneen
ztracený
Tipo di problema
varastetun
ukradený
Tipo di problema
vaurioituneen
zničený
Tipo di problema
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge