Ungherese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stato civile
edziĝinta
házas
Stato civile
apartiga
külön él a házastársától
Stato civile
eksedziĝinta
elvált
Stato civile
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Stato civile
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stato civile
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Stato civile
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Stato civile
vidvina
özvegy
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
elméleti vizsga
Tipo d'esame
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
cím
Informazione che vuoi modificare
nomon
név
Informazione che vuoi modificare
foton
fénykép
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
elveszett
Tipo di problema
ŝtelatan
ellopott
Tipo di problema
difektatan
sérült
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge