Russo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Когда был выдан ваш документ?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Где был выдан ваш [документ] ?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Мой [документ] украли.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Информация конфиденциальна.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Как вас зовут?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Где вы живете?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Каков ваш адрес?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Какое у вас гражданство?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
Когда вы въехали в страну?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Мое семейное положение -_______.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
холост
Stato civile
edziĝinta
Женат/замужем
Stato civile
apartiga
Разведен/а
Stato civile
eksedziĝinta
Разведен/а
Stato civile
kunviva
в сожительстве
Stato civile
en civila kuniĝo
в гражданском браке
Stato civile
fraŭlaj partneroj
Не женатая пара
Stato civile
en hejma partnereco
в домашнем партнерстве
Stato civile
vidvina
вдовец/вдова
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
У вас есть дети?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Какие документы мне нужно принести?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Мне нужно платить за регистрацию?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Что покрывает медицинская страховка?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Больничные платы
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Платы специалистам
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Диагностические проверки
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Хирургические процедуры
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Психиатрическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Лечение зубов
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Офтальмологическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Как я могу продлить мою визу?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Мне нужно менять номер своей машины?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Мои водительские права здесь действуют?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
Теоретический тест
Tipo d'esame
veturantan teston
Тест на вождение
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
адрес
Informazione che vuoi modificare
nomon
имя
Informazione che vuoi modificare
foton
фотография
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
потеряно
Tipo di problema
ŝtelatan
украдено
Tipo di problema
difektatan
повреждено
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
У меня нет судимостей
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge