Polacco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mój [dokument] został skradziony.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Podane informacje są poufne.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
kawaler/panna
Stato civile
edziĝinta
żonaty/zamężna
Stato civile
apartiga
w separacji
Stato civile
eksedziĝinta
rozwodnik/rozwódka
Stato civile
kunviva
w konkubinacie
Stato civile
en civila kuniĝo
w rejestrowanym związku partnerskim
Stato civile
fraŭlaj partneroj
w związku partnerskim
Stato civile
en hejma partnereco
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stato civile
vidvina
wdowiec/wdowa
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Badania diagnostyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Zabiegi chirurgiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Leczenie psychiatryczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Leczenie stomatologiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Leczenie okulistyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
egzamin teoretyczny
Tipo d'esame
veturantan teston
egzamin praktyczny
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
adres
Informazione che vuoi modificare
nomon
nazwisko
Informazione che vuoi modificare
foton
zdjęcie
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
zgubienie (prawa jazdy)
Tipo di problema
ŝtelatan
kradzież (prawa jazdy)
Tipo di problema
difektatan
zniszczenie (prawa jazdy)
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge