Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
alleenstaand
Stato civile
edziĝinta
gehuwd
Stato civile
apartiga
uit elkaar
Stato civile
eksedziĝinta
gescheiden
Stato civile
kunviva
samenwonend
Stato civile
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Stato civile
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Stato civile
en hejma partnereco
in een relatie
Stato civile
vidvina
verweduwd
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
theoretische test
Tipo d'esame
veturantan teston
rijexamen
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
nomon
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
foton
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
verloren
Tipo di problema
ŝtelatan
gestolen
Tipo di problema
difektatan
beschadigd
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge