Thailandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare un modulo
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Hvornår udløber dit ID?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Domandare quando scade una carta d'identità
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Domandare quali documenti devi portare
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dire che devi richiedere un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informationerne er fortrolige.
ข้อมูลเป็นความลับ
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Hvad hedder du?
คุณชื่ออะไร
Domandare il nome di una persona
Hvor og hvornår er du født?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Hvor bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Hvad er din adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Hvad er dit statsborgerskab?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Hvornår ankom du til [land]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Må jeg se dit ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Jeg er ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dire qual è il tuo stato civile
single
โสด
Stato civile
gift
แต่งงานแล้ว
Stato civile
separeret
แยกกันอยู่
Stato civile
fraskilt
หย่าร้าง
Stato civile
samlevende
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stato civile
i et indregistreret parforhold
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stato civile
ugifte partnere
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
i et indenlandsk parforhold
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
enke
เป็นม่าย
Stato civile
Har du børn?
คุณมีบุตรไหม
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jeg vil gerne registreres i byen
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Domandare quali documenti devi fornire
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jeg er her for at registrere min bopæl
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalsgebyrer
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Speciallægegebyrer
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiske indgreb
การผ่าตัด
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlinger
การรักษาฟัน
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Øjenbehandlinger
การรักษาตา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Er mit kørekort gyldigt her?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
ฉันต้องการจอง __________
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoritest
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo d'esame
køreprøve
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo d'esame
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
ที่อยู่
Informazione che vuoi modificare
navnet
ชื่อ
Informazione che vuoi modificare
billedet
ภาพถ่าย
Informazione che vuoi modificare
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
mistet
สูญหาย
Tipo di problema
stjålet
ถูกขโมย
Tipo di problema
beskadiget
ได้รับความเสียหาย
Tipo di problema
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jeg har en ren straffeattest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Dire che hai la fedina penale pulita
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge