Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
single
svobodný/á
Stato civile
gift
ženatý/vdaná
Stato civile
separeret
odděleni
Stato civile
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Stato civile
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Stato civile
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Stato civile
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Stato civile
enke
vdovec/vdova
Stato civile
Har du børn?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosetests
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoritest
Teoretický test
Tipo d'esame
køreprøve
Praktický test
Tipo d'esame
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
adresu
Informazione che vuoi modificare
navnet
jméno
Informazione che vuoi modificare
billedet
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
mistet
ztracený
Tipo di problema
stjålet
ukradený
Tipo di problema
beskadiget
zničený
Tipo di problema
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge