Thailandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare un modulo
您的【文件】是什么时候签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Domandare quando è stato rilasciato un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Domandare dove è stato rilasciato un documento
请问您的身份证件何时过期?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Domandare quando scade una carta d'identità
您能帮我填一下这个表格吗?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
请问我要办____ 需要带什么文件?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Domandare quali documenti devi portare
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dire che devi richiedere un documento
我的【材料】被偷了。
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Affermare che un tuo documento è stato rubato
我在帮____ 填写申请表格。
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
这是机密信息。
ข้อมูลเป็นความลับ
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
您能给我一份申请表格的回执吗?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

你叫什么名字?
คุณชื่ออะไร
Domandare il nome di una persona
您能告诉我您的出生日期和地点么?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
请问您住在哪里?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
请问您的地址是什么?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
请问您的国籍是什么?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
请问您是何时到达【该国】的?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
您能出示一下您的身份证件么?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

我的婚姻状况是____ 。
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dire qual è il tuo stato civile
单身
โสด
Stato civile
已婚
แต่งงานแล้ว
Stato civile
分居
แยกกันอยู่
Stato civile
离异
หย่าร้าง
Stato civile
同居
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stato civile
民事结婚
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stato civile
未婚伴侣
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
同居伴侣关系
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stato civile
鳏居
เป็นม่าย
Stato civile
请问您有孩子吗?
คุณมีบุตรไหม
Domandare a qualcuno se ha figli
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
我想要和家人团聚。
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

我想要在这个城市登记入户。
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
请问我应该带什么材料?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Domandare quali documenti devi fornire
请问有注册费吗?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
我是来进行住址登记。
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
我想要申请居住证。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

我想要问一下关于保险的问题。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
我需要私人的健康保险吗?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
请问该保险涵盖哪些方面?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
住院费
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
专家费
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
诊疗费
การทดสอบวินิจฉัย
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
外科手术
การผ่าตัด
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
精神治疗
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
牙齿治疗
การรักษาฟัน
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
眼科治疗
การรักษาตา
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

请问您为什么需要入境签证?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
我该如何续签我的签证?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
为什么我的签证申请被拒绝了?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
请问我是否可以申请成为永久居民?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

请问我需要更换我的车牌号吗?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
我想要登记我的车辆。
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Domandare se la tua patente di guida è valida
我想要申请临时驾照。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要预约__________。
ฉันต้องการจอง __________
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
理论考试
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo d'esame
路考
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo d'esame
我想要改动驾照上的__________。
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
地址
ที่อยู่
Informazione che vuoi modificare
名字
ชื่อ
Informazione che vuoi modificare
照片
ภาพถ่าย
Informazione che vuoi modificare
我想要给驾照添加更高的级别。
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
我想要延长我的驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
我想要更换一个___________ 驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
丢失
สูญหาย
Tipo di problema
被偷了
ถูกขโมย
Tipo di problema
受损
ได้รับความเสียหาย
Tipo di problema
我想要申诉我的驾照吊销。
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

我想要申请【国家】国籍。
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
我在哪里可以注册【语言】考试?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
我没有犯罪记录。
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Dire che hai la fedina penale pulita
我的【语言】达到了等级要求。
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Dire che hai il livello di lingua richiesto
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
公民身份申请的费用是哪些?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
我的配偶是【国家】公民。
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge