Russo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Когда был выдан ваш документ?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Где был выдан ваш [документ] ?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Domandare quando scade una carta d'identità
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Domandare quali documenti devi portare
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Dire che devi richiedere un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Мой [документ] украли.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Tyto informace jsou důvěrné.
Информация конфиденциальна.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak se jmenuješ?
Как вас зовут?
Domandare il nome di una persona
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kde bydlíte?
Где вы живете?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaká je vaše adresa?
Каков ваш адрес?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jaké je vaše občanství?
Какое у вас гражданство?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kdy jste přijeli do [country]?
Когда вы въехали в страну?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Můj rodinný stav je ___________.
Мое семейное положение -_______.
Dire qual è il tuo stato civile
svobodný/á
холост
Stato civile
ženatý/vdaná
Женат/замужем
Stato civile
odděleni
Разведен/а
Stato civile
rozvedený/rozvedená
Разведен/а
Stato civile
žijící ve společné domácnosti
в сожительстве
Stato civile
v registrovaném partnerství
в гражданском браке
Stato civile
nesezdaní partneři
Не женатая пара
Stato civile
v domácím partnerství
в домашнем партнерстве
Stato civile
vdovec/vdova
вдовец/вдова
Stato civile
Máte děti?
У вас есть дети?
Domandare a qualcuno se ha figli
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Какие документы мне нужно принести?
Domandare quali documenti devi fornire
Je registrace zpoplatněná?
Мне нужно платить за регистрацию?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Что покрывает медицинская страховка?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Poplatky za pobyt v nemocnici
Больничные платы
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Poplatky za konsultace se specialisty
Платы специалистам
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostické testy
Диагностические проверки
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgické zákroky
Хирургические процедуры
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrická léčba
Психиатрическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zubní ošetření
Лечение зубов
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oční ošetření
Офтальмологическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Как я могу продлить мою визу?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Musím změnit svou registrační značku?
Мне нужно менять номер своей машины?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Мои водительские права здесь действуют?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Teoretický test
Теоретический тест
Tipo d'esame
Praktický test
Тест на вождение
Tipo d'esame
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adresu
адрес
Informazione che vuoi modificare
jméno
имя
Informazione che vuoi modificare
fotografii
фотография
Informazione che vuoi modificare
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ztracený
потеряно
Tipo di problema
ukradený
украдено
Tipo di problema
zničený
повреждено
Tipo di problema
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mám čistý trestní rejstřík.
У меня нет судимостей
Dire che hai la fedina penale pulita
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge