Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
svobodný/á
alleenstaand
Stato civile
ženatý/vdaná
gehuwd
Stato civile
odděleni
uit elkaar
Stato civile
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Stato civile
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Stato civile
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Stato civile
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Stato civile
v domácím partnerství
in een relatie
Stato civile
vdovec/vdova
verweduwd
Stato civile
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Teoretický test
theoretische test
Tipo d'esame
Praktický test
rijexamen
Tipo d'esame
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adresu
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
jméno
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
fotografii
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ztracený
verloren
Tipo di problema
ukradený
gestolen
Tipo di problema
zničený
beschadigd
Tipo di problema
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge