Inglese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Domandare quando scade una carta d'identità
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Dire che devi richiedere un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Domandare il nome di una persona
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kde bydlíte?
Where do you live?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
svobodný/á
single
Stato civile
ženatý/vdaná
married
Stato civile
odděleni
separated
Stato civile
rozvedený/rozvedená
divorced
Stato civile
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Stato civile
v registrovaném partnerství
in a civil union
Stato civile
nesezdaní partneři
unmarried partners
Stato civile
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Stato civile
vdovec/vdova
widowed
Stato civile
Máte děti?
Do you have children?
Domandare a qualcuno se ha figli
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Domandare quali documenti devi fornire
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zubní ošetření
Dental treatments
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oční ošetření
Eye care treatment
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Teoretický test
theory test
Tipo d'esame
Praktický test
driving test
Tipo d'esame
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adresu
address
Informazione che vuoi modificare
jméno
name
Informazione che vuoi modificare
fotografii
photo
Informazione che vuoi modificare
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ztracený
lost
Tipo di problema
ukradený
stolen
Tipo di problema
zničený
damaged
Tipo di problema
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge